tabien2you

tabien2you
tabien2you


สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

tabien2you กลับหน้าแรก
**
พย 9
กรุงเทพมหานคร
25
9,990,000
***
1ขฌ 10
กรุงเทพมหานคร
9
189,000
***
6กล 10
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ฎพ 10
กรุงเทพมหานคร
14
399,000
***
1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร
9
199,000
***
8กธ 10
กรุงเทพมหานคร
14
145,000
*
ฎฎ 10
กรุงเทพมหานคร
11
1,990,000
*
ฌฌ 10
กรุงเทพมหานคร
11
1,990,000
กย 12
กรุงเทพมหานคร
499,000
*
ษก 12
กรุงเทพมหานคร
8
245,000
***
5กฉ 12
กรุงเทพมหานคร
14
129,000
5ขท 13
กรุงเทพมหานคร
29,000
***
9กฌ 14
กรุงเทพมหานคร
20
125,000
ชห 14
กรุงเทพมหานคร
289,000
***
ฌธ 14
กรุงเทพมหานคร
14
399,000
*
2กบ 15
กรุงเทพมหานคร
11
125,000
***
พน 15
กรุงเทพมหานคร
19
599,000
***
ษธ 15
กรุงเทพมหานคร
14
599,000
***
4ขศ 16
กรุงเทพมหานคร
20
89,000
***
4กฐ 19
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
8กถ 19
กรุงเทพมหานคร
20
155,000
***
4ขท 20
กรุงเทพมหานคร
9
69,000
งต 20
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
5ขฎ 21
กรุงเทพมหานคร
15
79,000
4กฆ 23
กรุงเทพมหานคร
75,000
***
ษค 24
กรุงเทพมหานคร
14
799,000
***
1ขค 25
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ฎย 25
กรุงเทพมหานคร
20
259,000
**
ฌบ 29
กรุงเทพมหานคร
18
225,000
**
ฆษ 29
กรุงเทพมหานคร
18
239,000
*
กค 30
กรุงเทพมหานคร
8
350,000
***
9กท 30
กรุงเทพมหานคร
14
69,000
***
9กม 31
กรุงเทพมหานคร
19
45,000
***
ขพ 31
กรุงเทพมหานคร
14
125,000
***
ฌฮ 31
กรุงเทพมหานคร
14
125,000
***
4ขฌ 31
กรุงเทพมหานคร
15
38,000
***
4ขฐ 31
กรุงเทพมหานคร
19
38,000
***
งพ 31
กรุงเทพมหานคร
14
125,000
6กก 31
กรุงเทพมหานคร
89,000
*
วจ 32
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
ขห 32
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
งษ 32
กรุงเทพมหานคร
11
95,000
ฉท 34
กรุงเทพมหานคร
99,000
3กท 34
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
สฬ 34
กรุงเทพมหานคร
19
175,000
***
ญษ 34
กรุงเทพมหานคร
15
249,000
***
3ขข 35
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
***
ษก 36
กรุงเทพมหานคร
14
499,000
*
กจ 37
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
***
5ขต 37
กรุงเทพมหานคร
20
22,000
***
ขต 37
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
*
กว 37
กรุงเทพมหานคร
17
75,000
ขย 38
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ฉว 38
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
ธน 39
กรุงเทพมหานคร
199,000
ภอ 41
กรุงเทพมหานคร
135,000
***
ฎฮ 41
กรุงเทพมหานคร
15
189,000
***
จค 41
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
***
1กพ 41
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
ฆฬ 41
กรุงเทพมหานคร
119,000
ฌช 42
กรุงเทพมหานคร
165,000
*
ศค 42
กรุงเทพมหานคร
17
199,000
กห 43
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ษล 43
กรุงเทพมหานคร
17
79,000
***
วห 44
กรุงเทพมหานคร
19
759,000
***
3กอ 45
กรุงเทพมหานคร
19
235,000
6กฎ 45
กรุงเทพมหานคร
145,000
*
5กบ 45
กรุงเทพมหานคร
17
595,000
กต 45
กรุงเทพมหานคร
550,000
**
งจ 46
กรุงเทพมหานคร
18
82,000
*
ฆญ 46
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
***
5ขน 47
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
ขท 47
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ขง 47
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
**
ฉน 48
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
ธห 48
กรุงเทพมหานคร
85,000
ธม 48
กรุงเทพมหานคร
99,000
ษฬ 48
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
ฉย 48
กรุงเทพมหานคร
25
109,000
***
ชผ 49
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
ฐษ 49
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
**
พฮ 49
กรุงเทพมหานคร
26
89,000
***
ฌม 50
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
**
ฎฟ 50
กรุงเทพมหานคร
18
165,000
กฉ 52
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
4ขห 54
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
**
งน 54
กรุงเทพมหานคร
16
359,000
***
ภข 56
กรุงเทพมหานคร
14
599,000
***
3ขย 56
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
ภอ 56
กรุงเทพมหานคร
18
499,000
**
9กฉ 56
กรุงเทพมหานคร
26
189,000
***
ษว 58
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
**
พษ 59
กรุงเทพมหานคร
26
590,000
**
ฉร 61
กรุงเทพมหานคร
16
85,000
ฌก 61
กรุงเทพมหานคร
75,000
ญข 61
กรุงเทพมหานคร
75,000
**
ธฉ 61
กรุงเทพมหานคร
16
85,000
***
ศฉ 61
กรุงเทพมหานคร
19
115,000
*
ฉง 64
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
**
ฐล 64
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
***
5กจ 65
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
**
วห 65
กรุงเทพมหานคร
22
395,000
**
ภจ 65
กรุงเทพมหานคร
18
380,000
***
ฉก 67
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
1กส 68
กรุงเทพมหานคร
23
245,000
7กย 69
กรุงเทพมหานคร
245,000
*
ภภ 69
กรุงเทพมหานคร
17
3,900,000
ชค 70
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
3ขง 70
กรุงเทพมหานคร
14
45,000
***
ภจ 70
กรุงเทพมหานคร
14
125,000
**
ชอ 71
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
ษท 71
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
ฎฬ 72
กรุงเทพมหานคร
19
139,000
**
ธน 72
กรุงเทพมหานคร
18
145,000
**
กล 72
กรุงเทพมหานคร
16
185,000
**
พฉ 72
กรุงเทพมหานคร
22
125,000
กข 73
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
ฆง 73
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
5ขฎ 74
กรุงเทพมหานคร
23
29,000
***
ฎฬ 76
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
วฮ 76
กรุงเทพมหานคร
24
145,000
**
4ขส 76
กรุงเทพมหานคร
26
25,000
***
วห 76
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
*
กบ 77
กรุงเทพมหานคร
17
2,950,000
งต 79
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ฌว 79
กรุงเทพมหานคร
27
165,000
***
ขห 79
กรุงเทพมหานคร
23
145,000
*
วห 79
กรุงเทพมหานคร
27
115,000
***
งว 79
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
***
4กท 80
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
5กจ 81
กรุงเทพมหานคร
79,000
ขก 82
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
งห 82
กรุงเทพมหานคร
17
85,000
**
5ขธ 83
กรุงเทพมหานคร
22
25,000
***
5ขฎ 83
กรุงเทพมหานคร
23
29,000
***
ขจ 83
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
**
ขน 83
กรุงเทพมหานคร
18
85,000
*
ฉก 83
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
**
ชห 83
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
*
ภฮ 83
กรุงเทพมหานคร
17
85,000
***
5ขณ 83
กรุงเทพมหานคร
23
29,000
***
ขจ 84
กรุงเทพมหานคร
20
85,000
***
ขน 84
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
งห 84
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
**
ฎย 84
กรุงเทพมหานคร
25
89,000
***
ฉบ 84
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
วฉ 84
กรุงเทพมหานคร
23
115,000
***
ฎข 84
กรุงเทพมหานคร
19
115,000
งจ 85
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ภต 85
กรุงเทพมหานคร
17
115,000
ฉท 87
กรุงเทพมหานคร
125,000
**
2กณ 89
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
**
3กค 89
กรุงเทพมหานคร
25
229,000
*
3กฒ 91
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
**
งฉ 92
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
ฎง 92
กรุงเทพมหานคร
18
109,000
*
ฐว 93
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
ธต 93
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
**
วย 93
กรุงเทพมหานคร
26
95,000
ษณ 93
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
ฉธ 94
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
ฉร 94
กรุงเทพมหานคร
22
115,000
***
ฎฎ 94
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
**
พฉ 94
กรุงเทพมหานคร
26
95,000
***
วค 94
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
**
ภต 95
กรุงเทพมหานคร
18
450,000
**
สศ 95
กรุงเทพมหานคร
28
590,000
***
ศช 96
กรุงเทพมหานคร
24
399,000
***
ฉธ 96
กรุงเทพมหานคร
24
380,000
**
งย 97
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
**
ภม 97
กรุงเทพมหานคร
22
145,000
7กล 98
กรุงเทพมหานคร
129,000
พห 99
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
***
2กฉ 100
กรุงเทพมหานคร
9
69,000
**
ฐย 100
กรุงเทพมหานคร
18
149,000
***
9กฐ 100
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
*
ฆค 100
กรุงเทพมหานคร
8
99,000
**
5ขถ 116
กรุงเทพมหานคร
16
22,000
3ขอ 118
กรุงเทพมหานคร
29,000
***
ภต 119
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
ษฐ 119
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
6กฬ 119
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
4ขฒ 131
กรุงเทพมหานคร
14
30,000
*
สฬ 131
กรุงเทพมหานคร
17
39,000
***
สส 132
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
***
ฆฬ 132
กรุงเทพมหานคร
14
45,000
***
4ขฒ 141
กรุงเทพมหานคร
15
45,000
***
จต 145
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ษก 145
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
***
จย 145
กรุงเทพมหานคร
24
145,000
***
ฎฎ 148
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
***
วก 151
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ฌข 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฐข 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
จห 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ฎข 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฎป 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ขห 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ขฉ 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฆฎ 159
กรุงเทพมหานคร
23
379,000
**
5ขด 161
กรุงเทพมหานคร
16
22,000
ขค 168
กรุงเทพมหานคร
990,000
**
จห 179
กรุงเทพมหานคร
28
39,000
**
3ขบ 182
กรุงเทพมหานคร
18
15,000
***
จค 185
กรุงเทพมหานคร
24
52,000
***
กพ 186
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
ฉอ 189
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
*
งษ 200
กรุงเทพมหานคร
8
80,000
*
ขจ 200
กรุงเทพมหานคร
10
85,000
*
ศช 200
กรุงเทพมหานคร
11
95,000
*
งว 200
กรุงเทพมหานคร
10
79,000
*
กน 200
กรุงเทพมหานคร
8
125,000
ธจ 200
กรุงเทพมหานคร
79,000
กษ 200
กรุงเทพมหานคร
115,000
*
ชอ 200
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
***
4ขฉ 202
กรุงเทพมหานคร
15
45,000
***
ฎฬ 225
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
จฉ 237
กรุงเทพมหานคร
23
45,000
ชป 242
กรุงเทพมหานคร
55,000
*
ธม 242
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
**
ฆฉ 244
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
***
ษฬ 244
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
*
ฎฉ 250
กรุงเทพมหานคร
17
55,000
***
ฆฆ 274
กรุงเทพมหานคร
19
52,000
9กผ 289
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
ภฐ 292
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
ญศ 298
กรุงเทพมหานคร
52,000
***
4ขว 300
กรุงเทพมหานคร
15
49,000
*
กษ 300
กรุงเทพมหานคร
8
99,000
ธง 312
กรุงเทพมหานคร
39,000
***
ชค 319
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
***
ฎธ 320
กรุงเทพมหานคร
14
59,000
***
ฐท 333
กรุงเทพมหานคร
19
1,190,000
ศอ 369
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
5ขณ 373
กรุงเทพมหานคร
25
15,000
*
กฉ 400
กรุงเทพมหานคร
10
89,000
*
กล 400
กรุงเทพมหานคร
11
99,000
***
กก 400
กรุงเทพมหานคร
6
499,000
2ขษ 400
กรุงเทพมหานคร
39,000
***
วม 400
กรุงเทพมหานคร
15
125,000
***
ชฐ 400
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
*
จข 414
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
***
จย 414
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
*
ธษ 414
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
ภต 414
กรุงเทพมหานคร
69,000
**
พร 420
กรุงเทพมหานคร
18
125,000
***
ชอ 420
กรุงเทพมหานคร
14
69,000
***
กย 420
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
ชถ 424
กรุงเทพมหานคร
65,000
***
ฉธ 424
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
*
ภล 424
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
***
5ขท 425
กรุงเทพมหานคร
19
42,000
***
5ขถ 425
กรุงเทพมหานคร
19
38,000
***
ญก 455
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฎฎ 455
กรุงเทพมหานคร
24
299,000
*
ชส 459
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
พห 459
กรุงเทพมหานคร
89,000
ภง 459
กรุงเทพมหานคร
85,000
**
ขม 459
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
**
วก 459
กรุงเทพมหานคร
25
89,000
**
กง 465
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
*
9กผ 465
กรุงเทพมหานคร
33
38,000
***
ฌฬ 482
กรุงเทพมหานคร
24
49,000
***
สท 484
กรุงเทพมหานคร
24
85,000
จอ 487
กรุงเทพมหานคร
30,000
***
ญฒ 511
กรุงเทพมหานคร
14
59,000
ญข 519
กรุงเทพมหานคร
65,000
***
กท 520
กรุงเทพมหานคร
9
155,000
***
พล 531
กรุงเทพมหานคร
23
49,000
***
ฆย 544
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
ภน 555
กรุงเทพมหานคร
1,590,000
พล 556
กรุงเทพมหานคร
129,000
*
ฆล 558
กรุงเทพมหานคร
27
38,000
***
ศง 564
กรุงเทพมหานคร
24
149,000
**
ฉน 565
กรุงเทพมหานคร
26
89,000
***
วบ 565
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
**
กร 566
กรุงเทพมหานคร
22
129,000
***
ธข 566
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ชฉ 566
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
พล 567
กรุงเทพมหานคร
32
399,000
ขม 599
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
ญห 599
กรุงเทพมหานคร
32
145,000
*
ฌล 600
กรุงเทพมหานคร
17
79,000
***
5ขถ 600
กรุงเทพมหานคร
14
42,000
กห 600
กรุงเทพมหานคร
89,000
งร 600
กรุงเทพมหานคร
65,000
***
ญน 618
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
ขจ 618
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ขล 618
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
ขว 618
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ฆน 618
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
***
ฆอ 618
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
ฆฮ 618
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
***
ฉต 618
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
***
ภร 636
กรุงเทพมหานคร
20
89,000
***
ฌอ 651
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
**
ฐน 678
กรุงเทพมหานคร
35
199,000
***
วฬ 678
กรุงเทพมหานคร
32
235,000
**
ฐร 688
กรุงเทพมหานคร
35
89,000
***
วง 699
กรุงเทพมหานคร
32
125,000
ชต 700
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
ฐง 701
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
ฐม 718
กรุงเทพมหานคร
52,000
**
ญห 718
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
***
ฐล 786
กรุงเทพมหานคร
36
115,000
***
งท 786
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
**
ชม 786
กรุงเทพมหานคร
28
125,000
ภฮ 789
กรุงเทพมหานคร
799,000
***
ฎช 800
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
***
วก 800
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
***
กพ 816
กรุงเทพมหานคร
24
220,000
***
ฌษ 816
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
กก 828
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
***
ฐย 829
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
ธท 829
กรุงเทพมหานคร
24
145,000
***
ญฐ 829
กรุงเทพมหานคร
32
79,000
***
พก 861
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
ษค 861
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
ฎค 861
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
กพ 861
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
ฆษ 891
กรุงเทพมหานคร
25
65,000
**
ศง 898
กรุงเทพมหานคร
34
179,000
***
กฉ 899
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
ฉจ 899
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
ฆฌ 909
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
**
ชฐ 909
กรุงเทพมหานคร
29
89,000
*
ธฉ 909
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
ฐธ 911
กรุงเทพมหานคร
24
1,290,000
***
ษค 915
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ชส 915
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
**
ษล 919
กรุงเทพมหานคร
29
155,000
***
ชต 928
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
***
ฌห 932
กรุงเทพมหานคร
24
49,000
จฉ 955
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ษฬ 955
กรุงเทพมหานคร
28
95,000
*
พก 978
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
**
ฌฮ 981
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
***
ขต 981
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
*
ชจ 988
กรุงเทพมหานคร
33
129,000
***
5ขฐ 988
กรุงเทพมหานคร
41
89,000
*
จย 988
กรุงเทพมหานคร
39
129,000
*
ชห 989
กรุงเทพมหานคร
33
220,000
งย 993
กรุงเทพมหานคร
49,000
งจ 995
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
งษ 995
กรุงเทพมหานคร
29
89,000
งห 995
กรุงเทพมหานคร
85,000
*
จค 995
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
**
วห 995
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
***
5กต 995
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
งว 996
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
**
ชย 996
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
***
ศม 996
กรุงเทพมหานคร
36
159,000
**
ญญ 1009
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
***
2ขง 1110
กรุงเทพมหานคร
9
25,000
***
3ขศ 1114
กรุงเทพมหานคร
19
22,000
***
5ขน 1114
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขฬ 1116
กรุงเทพมหานคร
19
22,000
***
4ขฆ 1117
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
***
สฎ 1119
กรุงเทพมหานคร
24
149,000
***
ศน 1119
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
ศฉ 1119
กรุงเทพมหานคร
24
109,000
***
สม 1119
กรุงเทพมหานคร
24
169,000
ขข 1133
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
จจ 1144
กรุงเทพมหานคร
22
389,000
***
ขข 1177
กรุงเทพมหานคร
20
189,000
*
วห 1212
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
***
ภท 1222
กรุงเทพมหานคร
9
69,000
**
ฐธ 1246
กรุงเทพมหานคร
26
15,000
***
ภฉ 1331
กรุงเทพมหานคร
14
59,000
***
3ขข 1416
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
**
จจ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
229,000
***
ฌบ 1444
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
3ขผ 1514
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
5ขด 1514
กรุงเทพมหานคร
19
42,000
***
2ขช 1516
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
ขข 1545
กรุงเทพมหานคร
19
179,000
***
ษน 1545
กรุงเทพมหานคร
24
109,000
***
ษษ 1545
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
***
กพ 1545
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
***
ฉร 1545
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
ฉค 1545
กรุงเทพมหานคร
24
109,000
***
พก 1545
กรุงเทพมหานคร
24
169,000
***
ธน 1545
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
**
พง 1599
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
*
พล 1599
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
***
ฆฬ 1599
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
3ขข 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขส 1614
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
**
ขข 1616
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
***
2ขช 1656
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
2ขง 1656
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
ชพ 1668
กรุงเทพมหานคร
109,000
ฌฎ 1668
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ฌท 1668
กรุงเทพมหานคร
27
109,000
***
ฉบ 1681
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
ฌฟ 1688
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
ญผ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
179,000
***
ฐต 1689
กรุงเทพมหานคร
36
189,000
***
ศฉ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
179,000
***
สฎ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
189,000
***
ธธ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
299,000
**
ฉฉ 1771
กรุงเทพมหานคร
26
159,000
***
กก 1818
กรุงเทพมหานคร
20
1,290,000
***
ฌข 1888
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
3ขฆ 1915
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
**
ภล 1989
กรุงเทพมหานคร
34
75,000
***
4ขฐ 1989
กรุงเทพมหานคร
42
42,000
**
ษง 1999
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
วต 1999
กรุงเทพมหานคร
139,000
งท 1999
กรุงเทพมหานคร
129,000
พท 1999
กรุงเทพมหานคร
125,000
**
5ขธ 2012
กรุงเทพมหานคร
16
15,000
***
3ขร 2111
กรุงเทพมหานคร
14
25,000
***
4ขก 2122
กรุงเทพมหานคร
14
25,000
**
ธง 2190
กรุงเทพมหานคร
18
20,000
***
4ขง 2220
กรุงเทพมหานคร
14
25,000
***
3ขง 2221
กรุงเทพมหานคร
14
25,000
***
ญธ 2221
กรุงเทพมหานคร
15
69,000
***
4ขจ 2221
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
**
วม 2225
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
3ขข 2226
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
พฮ 2323
กรุงเทพมหานคร
23
129,000
ฐง 2323
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
จพ 2422
กรุงเทพมหานคร
24
55,000
**
พบ 2566
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
ฐจ 2572
กรุงเทพมหานคร
15,000
*
วฬ 2662
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
***
ฐฐ 2899
กรุงเทพมหานคร
46
199,000
*
ษษ 3123
กรุงเทพมหานคร
17
123,000
*
กก 3131
กรุงเทพมหานคร
10
189,000
***
5ขด 3184
กรุงเทพมหานคร
24
15,000
กก 3232
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
4ขส 3233
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
พจ 3303
กรุงเทพมหานคร
23
39,000
***
2ขฬ 3331
กรุงเทพมหานคร
19
20,000
***
2ขท 3331
กรุงเทพมหานคร
15
25,000
***
กก 3334
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
**
4ขช 3335
กรุงเทพมหานคร
22
25,000
**
ฌฉ 3336
กรุงเทพมหานคร
25
39,000
***
1ขฮ 3337
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขล 3343
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
ฉษ 3363
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
**
พน 3433
กรุงเทพมหานคร
26
39,000
**
4ขข 3555
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
*
4ขห 3733
กรุงเทพมหานคร
27
15,000
***
จจ 4004
กรุงเทพมหานคร
20
125,000
***
3ขอ 4144
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขล 4144
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขร 4146
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
2ขฌ 4146
กรุงเทพมหานคร
24
38,000
***
3ขถ 4149
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขข 4161
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขฐ 4161
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขบ 4161
กรุงเทพมหานคร
19
20,000
***
4ขจ 4161
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
3ขพ 4241
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
5ขถ 4241
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
**
วว 4244
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
***
ษฉ 4289
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
***
3ขจ 4333
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
**
วค 4341
กรุงเทพมหานคร
22
15,000
***
2ขฌ 4344
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
ฉฉ 4424
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
2ขห 4434
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขถ 4441
กรุงเทพมหานคร
19
22,000
***
3ขฬ 4441
กรุงเทพมหานคร
23
22,000
**
3ขข 4447
กรุงเทพมหานคร
26
25,000
**
3ขร 4448
กรุงเทพมหานคร
29
19,000
**
ญอ 4464
กรุงเทพมหานคร
28
39,000
ฉฉ 4466
กรุงเทพมหานคร
199,000
***
3ขต 4525
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
4ขง 4525
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
ภฮ 4545
กรุงเทพมหานคร
24
399,000
**
จก 4554
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
*
ษษ 4555
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
พม 4555
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
***
3ขข 4616
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
4ขฆ 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขว 4641
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
1ขล 4641
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
ธธ 4667
กรุงเทพมหานคร
25,000
***
4ขฌ 4696
กรุงเทพมหานคร
36
38,000
*
ญศ 4888
กรุงเทพมหานคร
39
52,000
***
วล 4888
กรุงเทพมหานคร
40
75,000
พฉ 4931
กรุงเทพมหานคร
15,000
***
3ขถ 4941
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
*
ชต 4954
กรุงเทพมหานคร
27
25,000
พย 5000
กรุงเทพมหานคร
129,999
***
ธย 5115
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
3ขย 5141
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขอ 5152
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขจ 5161
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
4ขฎ 5161
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
4ขฐ 5165
กรุงเทพมหานคร
32
22,000
***
3ขต 5191
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
1ขณ 5191
กรุงเทพมหานคร
24
38,000
***
2ขส 5242
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
3ขจ 5251
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขล 5251
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขว 5251
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขอ 5251
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขฒ 5254
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขน 5414
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
1ขบ 5432
กรุงเทพมหานคร
19
22,000
***
ภฮ 5445
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
***
4ขง 5452
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
งว 5502
กรุงเทพมหานคร
20
15,000
**
5ขด 5565
กรุงเทพมหานคร
29
29,000
**
ฎข 5575
กรุงเทพมหานคร
29
39,000
***
ญษ 5595
กรุงเทพมหานคร
32
109,000
***
3ขท 5652
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขถ 5652
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
**
ภษ 5655
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
*
พพ 5656
กรุงเทพมหานคร
38
699,000
***
5ขณ 5955
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
**
ภภ 6037
กรุงเทพมหานคร
18
25,000
***
จจ 6060
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
ฐฐ 6116
กรุงเทพมหานคร
32
159,000
**
จจ 6116
กรุงเทพมหานคร
26
129,000
**
กก 6116
กรุงเทพมหานคร
16
159,000
***
3ขจ 6141
กรุงเทพมหานคร
23
20,000
***
3ขง 6141
กรุงเทพมหานคร
19
20,000
***
3ขข 6141
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขล 6151
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขว 6151
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
2ขศ 6151
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
*
2ขส 6154
กรุงเทพมหานคร
27
45,000
***
ฐฐ 6161
กรุงเทพมหานคร
32
159,000
***
3ขบ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขช 6164
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขข 6164
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
4ขก 6164
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขถ 6165
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
2ขง 6165
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
2ขช 6165
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
*
ฌส 6333
กรุงเทพมหานคร
27
39,000
***
2ขฌ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขร 6414
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขช 6461
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
4ขก 6461
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
1ขร 6461
กรุงเทพมหานคร
24
25,000
***
3ขท 6462
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
4ขฎ 6469
กรุงเทพมหานคร
36
38,000
***
งบ 6491
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
**
ขข 6555
กรุงเทพมหานคร
25
135,000
***
2ขช 6561
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขท 6561
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
*
จค 6584
กรุงเทพมหานคร
33
15,000
***
ฉฉ 6611
กรุงเทพมหานคร
24
169,000
*
ฌฉ 6656
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
***
9กส 6667
กรุงเทพมหานคร
42
45,000
*
4ขก 6686
กรุงเทพมหานคร
33
25,000
***
ญถ 6696
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
***
พง 6866
กรุงเทพมหานคร
36
79,000
***
4ขฉ 6869
กรุงเทพมหานคร
40
45,000
***
3ขย 6949
กรุงเทพมหานคร
41
25,000
***
3ขฐ 6949
กรุงเทพมหานคร
42
30,000
***
3ขอ 6964
กรุงเทพมหานคร
36
25,000
***
2ขส 6964
กรุงเทพมหานคร
36
25,000
*
4ขณ 6966
กรุงเทพมหานคร
38
19,000
*
ฐฐ 6969
กรุงเทพมหานคร
48
1,290,000
**
พง 7192
กรุงเทพมหานคร
29
19,000
**
ภภ 7337
กรุงเทพมหานคร
22
129,000
**
ศฐ 7624
กรุงเทพมหานคร
35
25,000
***
พก 7700
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
สช 7717
กรุงเทพมหานคร
49,000
ธพ 7747
กรุงเทพมหานคร
39,000
**
5ขข 7757
กรุงเทพมหานคร
35
38,000
ษษ 7772
กรุงเทพมหานคร
49,000
***
2ขย 7773
กรุงเทพมหานคร
36
19,000
**
9กก 7773
กรุงเทพมหานคร
35
45,000
***
2ขอ 7775
กรุงเทพมหานคร
36
25,000
***
9กฮ 7776
กรุงเทพมหานคร
42
45,000
**
ภจ 7777
กรุงเทพมหานคร
35
2,590,000
***
ขพ 7789
กรุงเทพมหานคร
41
135,000
***
5ขต 7789
กรุงเทพมหานคร
41
29,000
***
จย 7789
กรุงเทพมหานคร
45
155,000
ชค 7789
กรุงเทพมหานคร
79,000
ธข 7789
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
ธฉ 7789
กรุงเทพมหานคร
40
99,000
***
ฉฐ 7799
กรุงเทพมหานคร
46
99,000
***
3ขฒ 7810
กรุงเทพมหานคร
24
15,000
**
ษษ 7841
กรุงเทพมหานคร
28
22,000
*
ขว 7887
กรุงเทพมหานคร
38
69,000
*
ญญ 7888
กรุงเทพมหานคร
39
299,000
***
ฎฐ 7889
กรุงเทพมหานคร
46
115,000
*
กม 7889
กรุงเทพมหานคร
38
125,000
*
กจ 7889
กรุงเทพมหานคร
39
115,000
*
กฉ 7889
กรุงเทพมหานคร
38
115,000
*
ธข 7889
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
*
ธบ 7889
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
***
ฉม 7889
กรุงเทพมหานคร
42
155,000
*
กว 7889
กรุงเทพมหานคร
39
125,000
***
จว 7889
กรุงเทพมหานคร
44
115,000
***
ญล 7889
กรุงเทพมหานคร
42
125,000
***
สจ 7889
กรุงเทพมหานคร
45
135,000
**
5ขณ 7978
กรุงเทพมหานคร
43
38,000
***
ฉท 8041
กรุงเทพมหานคร
19
22,000
***
ฉก 8118
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
*
จย 8311
กรุงเทพมหานคร
27
15,000
***
8กธ 8388
กรุงเทพมหานคร
40
89,000
***
ฆณ 8488
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
***
9กผ 8488
กรุงเทพมหานคร
46
42,000
พน 8513
กรุงเทพมหานคร
15,000
***
ภภ 8688
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
*
ฐฐ 8688
กรุงเทพมหานคร
48
159,000
**
ชช 8688
กรุงเทพมหานคร
34
159,000
***
จจ 8778
กรุงเทพมหานคร
42
259,000
***
9กผ 8848
กรุงเทพมหานคร
46
42,000
***
ฌอ 8858
กรุงเทพมหานคร
40
42,000
***
ชม 8881
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
ชห 8881
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
2ขผ 8881
กรุงเทพมหานคร
25,000
*
ภฉ 8889
กรุงเทพมหานคร
39
199,000
*
3กบ 8889
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
*
ฌถ 8889
กรุงเทพมหานคร
39
245,000
กต 8889
กรุงเทพมหานคร
289,000
*
ขต 8889
กรุงเทพมหานคร
38
225,000
*
ญบ 8898
กรุงเทพมหานคร
39
115,000
***
ฎส 8898
กรุงเทพมหานคร
45
149,000
***
5ขฒ 8981
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
ฎผ 8987
กรุงเทพมหานคร
45
99,000
**
ฉน 8988
กรุงเทพมหานคร
43
99,000
*
ภษ 8988
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
*
ศย 8988
กรุงเทพมหานคร
48
95,000
งบ 8988
กรุงเทพมหานคร
125,000
*
9กร 8999
กรุงเทพมหานคร
49
399,000
***
7กฆ 8999
กรุงเทพมหานคร
46
169,000
***
2ขด 8999
กรุงเทพมหานคร
40
155,000
**
3ขฆ 8999
กรุงเทพมหานคร
43
119,000
**
งข 9014
กรุงเทพมหานคร
18
15,000
**
ภร 9110
กรุงเทพมหานคร
16
50,000
***
3ขธ 9141
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขข 9161
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
3ขช 9161
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
สห 9168
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
***
สณ 9168
กรุงเทพมหานคร
36
145,000
***
จอ 9168
กรุงเทพมหานคร
36
125,000
**
งต 9339
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
ภอ 9393
กรุงเทพมหานคร
79,000
***
กก 9399
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
ฎช 9399
กรุงเทพมหานคร
49,000
*
จจ 9449
กรุงเทพมหานคร
38
189,000
***
5ขด 9456
กรุงเทพมหานคร
32
38,000
***
พพ 9494
กรุงเทพมหานคร
42
229,000
***
3ขฒ 9496
กรุงเทพมหานคร
36
25,000
***
3ขฆ 9496
กรุงเทพมหานคร
36
25,000
***
4ขง 9496
กรุงเทพมหานคร
36
45,000
***
วข 9559
กรุงเทพมหานคร
36
255,000
*
สฐ 9563
กรุงเทพมหานคร
39
39,000
*
กน 9599
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
ฆข 9599
กรุงเทพมหานคร
95,000
ภษ 9599
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
2ขษ 9694
กรุงเทพมหานคร
36
25,000
***
3ขฐ 9694
กรุงเทพมหานคร
42
30,000
***
5ขท 9694
กรุงเทพมหานคร
36
45,000
***
5ขด 9694
กรุงเทพมหานคร
36
45,000
***
4ขค 9697
กรุงเทพมหานคร
41
30,000
***
5ขช 9697
กรุงเทพมหานคร
40
49,000
***
3ขอ 9697
กรุงเทพมหานคร
42
49,000
**
ฉฉ 9699
กรุงเทพมหานคร
43
169,000
***
ฉค 9699
กรุงเทพมหานคร
42
135,000
ขข 9699
กรุงเทพมหานคร
179,000
***
ศร 9699
กรุงเทพมหานคร
44
99,000
*
ฉท 9789
กรุงเทพมหานคร
39
89,000
**
5ขน 9796
กรุงเทพมหานคร
43
25,000
*
5ขท 9796
กรุงเทพมหานคร
39
42,000
***
4ขญ 9796
กรุงเทพมหานคร
41
38,000
***
2ขศ 9796
กรุงเทพมหานคร
42
42,000
***
3ขว 9796
กรุงเทพมหานคร
42
45,000
***
3ขอ 9796
กรุงเทพมหานคร
42
45,000
***
5ขญ 9796
กรุงเทพมหานคร
42
49,000
***
4ขค 9877
กรุงเทพมหานคร
41
30,000
*
3ขฒ 9877
กรุงเทพมหานคร
39
25,000
***
1ขข 9877
กรุงเทพมหานคร
36
49,000
***
4ขศ 9877
กรุงเทพมหานคร
44
30,000
***
4ขฉ 9877
กรุงเทพมหานคร
42
42,000
***
4ขฐ 9877
กรุงเทพมหานคร
46
45,000
***
1ขฐ 9887
กรุงเทพมหานคร
44
30,000
**
8กฬ 9888
กรุงเทพมหานคร
47
129,000
*
ภร 9888
กรุงเทพมหานคร
38
199,000
**
ฎห 9888
กรุงเทพมหานคร
43
199,000
จจ 9900
กรุงเทพมหานคร
189,000
**
กก 9944
กรุงเทพมหานคร
28
259,000
***
ธย 9959
กรุงเทพมหานคร
44
159,000
***
พษ 9969
กรุงเทพมหานคร
45
145,000
**
ฌฮ 9969
กรุงเทพมหานคร
43
89,000
ฆฆ 9976
กรุงเทพมหานคร
39,000
***
ชฉ 9978
กรุงเทพมหานคร
40
59,000
***
สร 9979
กรุงเทพมหานคร
45
89,000
***
3กฒ 9989
กรุงเทพมหานคร
42
89,000
**
กจ 9991
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
*
ธษ 9993
กรุงเทพมหานคร
38
42,000
*
5ขถ 9994
กรุงเทพมหานคร
39
25,000
***
วห 9996
กรุงเทพมหานคร
44
99,000
***
จห 9997
กรุงเทพมหานคร
45
99,000

แสดงผล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567

© 2023 Tabien2you | ทะเบียนทูยู