tabien2you

tabien2you
tabien2you


สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

tabien2you กลับหน้าแรก
*
กร 5
กรุงเทพมหานคร
10
3,550,000
**
พย 9
กรุงเทพมหานคร
25
9,990,000
*
ศฐ 10
กรุงเทพมหานคร
17
990,000
***
8กฎ 14
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
ภจ 24
กรุงเทพมหานคร
429,000
***
9กม 31
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
2ขศ 31
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
***
กธ 31
กรุงเทพมหานคร
9
125,000
3ขล 37
กรุงเทพมหานคร
19,000
***
ฐน 37
กรุงเทพมหานคร
24
120,000
ขห 42
กรุงเทพมหานคร
145,000
ฌช 42
กรุงเทพมหานคร
159,000
9กข 45
กรุงเทพมหานคร
199,000
**
ฉพ 48
กรุงเทพมหานคร
25
95,000
***
ขย 49
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ชผ 50
กรุงเทพมหานคร
15
135,000
***
กค 54
กรุงเทพมหานคร
14
699,000
***
ญญ 56
กรุงเทพมหานคร
19
2,490,000
**
9กธ 59
กรุงเทพมหานคร
28
260,000
*
3ขล 60
กรุงเทพมหานคร
17
22,000
***
ฆบ 64
กรุงเทพมหานคร
15
110,000
*
3ขบ 64
กรุงเทพมหานคร
17
25,000
***
5กล 65
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
***
5กบ 65
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
ฐฐ 66
กรุงเทพมหานคร
2,990,000
*
ภษ 66
กรุงเทพมหานคร
17
799,000
**
3ขต 71
กรุงเทพมหานคร
16
22,000
***
ฌก 72
กรุงเทพมหานคร
15
179,000
***
3ขจ 72
กรุงเทพมหานคร
20
25,000
**
9กจ 72
กรุงเทพมหานคร
25
69,000
***
3ขธ 73
กรุงเทพมหานคร
19
29,000
***
3ขน 73
กรุงเทพมหานคร
20
25,000
***
3ขย 74
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
*
กบ 77
กรุงเทพมหานคร
17
2,950,000
***
ฆค 79
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
***
สฎ 84
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
ศห 84
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
ชผ 85
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
*
ชอ 90
กรุงเทพมหานคร
17
129,000
**
ญย 91
กรุงเทพมหานคร
22
125,000
**
2กก 93
กรุงเทพมหานคร
16
55,000
***
ศษ 93
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ฎฎ 94
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
***
9กศ 96
กรุงเทพมหานคร
32
120,000
***
ภข 97
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
***
ญร 97
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
พห 99
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
*
3ขถ 101
กรุงเทพมหานคร
8
39,000
***
3ขณ 112
กรุงเทพมหานคร
14
40,000
***
พท 145
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
***
กย 145
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
3ขอ 145
กรุงเทพมหานคร
16,000
*
ชถ 152
กรุงเทพมหานคร
11
32,000
***
ศษ 156
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
***
ฌข 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ชฐ 156
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
***
ฆญ 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ฎข 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ฌป 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ชฎ 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ฎป 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ชม 156
กรุงเทพมหานคร
19
135,000
ฆน 157
กรุงเทพมหานคร
39,000
**
ชภ 159
กรุงเทพมหานคร
18
189,000
*
1ขฮ 180
กรุงเทพมหานคร
17
25,000
*
งษ 200
กรุงเทพมหานคร
8
80,000
*
ฆจ 200
กรุงเทพมหานคร
11
79,000
***
จฉ 237
กรุงเทพมหานคร
23
45,000
ฐค 278
กรุงเทพมหานคร
35,000
ชช 341
กรุงเทพมหานคร
45,000
พท 345
กรุงเทพมหานคร
225,000
***
สศ 352
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
กก 400
กรุงเทพมหานคร
6
499,000
2ขษ 400
กรุงเทพมหานคร
39,000
**
ฉฉ 438
กรุงเทพมหานคร
25
39,000
จว 441
กรุงเทพมหานคร
39,000
***
ภง 457
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขท 464
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
วน 472
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
ฐฐ 473
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
**
ญฐ 475
กรุงเทพมหานคร
29
32,000
*
ฉล 484
กรุงเทพมหานคร
27
39,000
*
ฆฉ 496
กรุงเทพมหานคร
27
35,000
**
ชง 545
กรุงเทพมหานคร
18
69,000
*
พฉ 545
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
***
5กก 556
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
***
จก 556
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
พล 556
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
ภข 556
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ภบ 556
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
กท 559
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
ธต 565
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
กร 566
กรุงเทพมหานคร
22
159,000
**
พร 566
กรุงเทพมหานคร
29
159,000
ฌฐ 566
กรุงเทพมหานคร
55,000
**
ฐบ 582
กรุงเทพมหานคร
26
32,000
**
ญว 591
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
**
ฎย 591
กรุงเทพมหานคร
28
59,000
4กจ 595
กรุงเทพมหานคร
59,000
**
วบ 665
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
พพ 669
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
ธธ 669
กรุงเทพมหานคร
29
159,000
**
ฐน 678
กรุงเทพมหานคร
35
199,000
ชต 700
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
ฆว 718
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
**
สศ 813
กรุงเทพมหานคร
26
35,000
***
ฎฮ 833
กรุงเทพมหานคร
24
49,000
**
ญฬ 835
กรุงเทพมหานคร
25
35,000
***
ฆฆ 837
กรุงเทพมหานคร
24
59,000
***
ฆท 847
กรุงเทพมหานคร
23
39,000
*
ญณ 879
กรุงเทพมหานคร
33
55,000
***
ษห 887
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
**
จห 905
กรุงเทพมหานคร
25
35,000
***
ฐธ 911
กรุงเทพมหานคร
24
1,590,000
***
ษษ 915
กรุงเทพมหานคร
23
189,000
ฌศ 918
กรุงเทพมหานคร
45,000
**
ฐจ 928
กรุงเทพมหานคร
34
39,000
ฉฉ 956
กรุงเทพมหานคร
149,000
*
สย 978
กรุงเทพมหานคร
39
59,000
***
ฉฐ 981
กรุงเทพมหานคร
32
110,000
***
พล 981
กรุงเทพมหานคร
32
159,000
**
ภจ 984
กรุงเทพมหานคร
28
35,000
**
ชถ 989
กรุงเทพมหานคร
29
220,000
*
ชห 989
กรุงเทพมหานคร
33
220,000
***
กค 1000
กรุงเทพมหานคร
6
395,000
***
ขอ 1082
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขง 1110
กรุงเทพมหานคร
9
42,000
สส 1114
กรุงเทพมหานคร
75,000
***
3ขห 1116
กรุงเทพมหานคร
19
22,000
*
2กฮ 1116
กรุงเทพมหานคร
17
19,000
***
2ขฮ 1117
กรุงเทพมหานคร
19
45,000
***
1ขญ 1119
กรุงเทพมหานคร
19
52,000
***
2ขข 1161
กรุงเทพมหานคร
15
39,000
**
วว 1212
กรุงเทพมหานคร
18
285,000
**
ฉม 1263
กรุงเทพมหานคร
22
8,999
***
2ขท 1333
กรุงเทพมหานคร
15
40,000
*
ฐฐ 1341
กรุงเทพมหานคร
27
30,000
**
ฐว 1355
กรุงเทพมหานคร
29
30,000
***
ธธ 1361
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
ฉม 1390
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
1ขห 1415
กรุงเทพมหานคร
19
32,000
***
1ขญ 1416
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขธ 1416
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขร 1416
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขล 1419
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขน 1514
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
***
2ขข 1525
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
1ขข 1585
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
**
พง 1599
กรุงเทพมหานคร
34
159,000
*
พล 1599
กรุงเทพมหานคร
38
159,000
***
จอ 1599
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
**
ฆผ 1599
กรุงเทพมหานคร
35
69,000
***
2ขข 1611
กรุงเทพมหานคร
15
39,000
***
2ขต 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขร 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขฆ 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขต 1615
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขง 1615
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
3ขณ 1668
กรุงเทพมหานคร
42,000
**
6กฒ 1698
กรุงเทพมหานคร
34
15,000
**
จค 1818
กรุงเทพมหานคร
28
199,000
*
3ขฒ 2278
กรุงเทพมหานคร
27
8,999
***
1ขฆ 2421
กรุงเทพมหานคร
15
35,000
**
พล 2442
กรุงเทพมหานคร
26
159,000
***
1ขต 2515
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขฒ 2515
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
พย 2525
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
ฐฐ 2525
กรุงเทพมหานคร
32
390,000
***
9กก 2541
กรุงเทพมหานคร
23
32,000
***
กท 2672
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
ฌล 2722
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
*
สว 2888
กรุงเทพมหานคร
39
59,000
*
ษษ 3123
กรุงเทพมหานคร
17
123,000
***
2ขท 3331
กรุงเทพมหานคร
15
39,000
***
1ขห 3337
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขฮ 3337
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
**
3ขบ 3363
กรุงเทพมหานคร
22
19,000
***
3ขต 3363
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
ฐข 3433
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขต 3633
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
*
พพ 3794
กรุงเทพมหานคร
39
29,000
*
วษ 3833
กรุงเทพมหานคร
27
29,000
***
ฌภ 3843
กรุงเทพมหานคร
24
19,000
*
ชฐ 3888
กรุงเทพมหานคร
38
39,000
**
พร 4141
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
***
2ขห 4146
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขณ 4146
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฌ 4146
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขข 4161
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
1ขฐ 4161
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฒ 4161
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
ฎณ 4172
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
*
3ขบ 4222
กรุงเทพมหานคร
17
29,000
***
1ขห 4241
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขศ 4252
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
3ขถ 4252
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
2ขข 4333
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
1ขส 4333
กรุงเทพมหานคร
23
30,000
***
3ขห 4333
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
1ขอ 4344
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฌ 4344
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขข 4415
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขห 4434
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขร 4440
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขบ 4441
กรุงเทพมหานคร
20
29,000
***
สส 4464
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
**
3ขข 4494
กรุงเทพมหานคร
28
25,000
***
2ขภ 4514
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
1ขห 4525
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
2ขท 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขด 4541
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขภ 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขถ 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
**
งข 4545
กรุงเทพมหานคร
22
199,000
*
ษษ 4555
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
1ขว 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขล 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขณ 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฉ 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขพ 4696
กรุงเทพมหานคร
36
35,000
***
งท 4705
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3กษ 4921
กรุงเทพมหานคร
24
19,999
***
1ขต 4941
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
2ขฐ 4946
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
1ขท 5154
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขบ 5161
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
1ขต 5242
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
***
2ขช 5242
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
*
จย 5251
กรุงเทพมหานคร
27
25,000
***
1ขย 5251
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขฮ 5254
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขท 5415
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
ภภ 5445
กรุงเทพมหานคร
20
255,000
***
2ขร 5451
กรุงเทพมหานคร
23
35,000
***
1ขก 5451
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
3ขญ 5505
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขค 5505
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขร 5505
กรุงเทพมหานคร
23
40,000
***
1ขล 5505
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขร 5541
กรุงเทพมหานคร
23
39,000
***
ศษ 5556
กรุงเทพมหานคร
32
79,000
***
วฐ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
วน 5680
กรุงเทพมหานคร
25,000
***
ชผ 5999
กรุงเทพมหานคร
42
199,000
***
ธน 6017
กรุงเทพมหานคร
23
19,999
**
ภภ 6037
กรุงเทพมหานคร
18
30,000
***
3ขภ 6111
กรุงเทพมหานคร
15
22,999
***
3ขล 6111
กรุงเทพมหานคร
20
29,500
***
3ขจ 6141
กรุงเทพมหานคร
23
30,000
***
1ขญ 6141
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
***
3ขง 6141
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
1ขฐ 6141
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฒ 6141
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขร 6141
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขข 6141
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขช 6151
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขข 6152
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขร 6164
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขต 6164
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฆ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขญ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขค 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขธ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
**
3ขภ 6184
กรุงเทพมหานคร
25
14,000
***
1ขก 6414
กรุงเทพมหานคร
19
19,999
***
2ขฌ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฉ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขจ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
2ขณ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขค 6461
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขธ 6461
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขษ 6461
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
2ขฒ 6461
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขง 6461
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขต 6462
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขข 6561
กรุงเทพมหานคร
23
39,000
*
3ขฬ 6566
กรุงเทพมหานคร
33
19,000
***
2ขก 6661
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
**
9กผ 6667
กรุงเทพมหานคร
43
25,000
***
ฐพ 6868
กรุงเทพมหานคร
45
159,000
***
ธษ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
159,000
***
2ขธ 6949
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
2ขส 6964
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
2ขศ 6968
กรุงเทพมหานคร
40
42,000
***
2ขส 6968
กรุงเทพมหานคร
40
42,000
***
1ขฮ 7333
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
*
จจ 7413
กรุงเทพมหานคร
27
30,000
ษษ 7772
กรุงเทพมหานคร
49,000
*
ชท 7773
กรุงเทพมหานคร
27
29,000
***
2ขย 7773
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
2ขส 7774
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
3ขค 7776
กรุงเทพมหานคร
36
39,000
*
ฐฐ 7788
กรุงเทพมหานคร
48
350,000
***
สน 7797
กรุงเทพมหานคร
42
45,000
***
กน 7887
กรุงเทพมหานคร
36
120,000
*
ขว 7887
กรุงเทพมหานคร
38
80,000
***
พอ 7889
กรุงเทพมหานคร
46
120,000
***
ชจ 7889
กรุงเทพมหานคร
40
99,000
***
ฆค 7999
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
***
ขร 8000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
7กก 8095
กรุงเทพมหานคร
25,000
***
2ขต 8333
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
งค 8333
กรุงเทพมหานคร
23
39,000
***
1ขษ 8333
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
3ขด 8333
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
วว 8448
กรุงเทพมหานคร
36
255,000
***
ภภ 8688
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
*
ฐฐ 8688
กรุงเทพมหานคร
48
159,000
***
ขค 8811
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
กว 8849
กรุงเทพมหานคร
36
39,999
***
วธ 8868
กรุงเทพมหานคร
40
65,000
2กร 8886
กรุงเทพมหานคร
35,000
***
ขต 8887
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
***
วฮ 8898
กรุงเทพมหานคร
44
149,000
***
ธห 8898
กรุงเทพมหานคร
42
149,000
***
ษห 8898
กรุงเทพมหานคร
42
149,000
2กท 8898
กรุงเทพมหานคร
65,000
***
ฌง 8999
กรุงเทพมหานคร
42
350,000
***
1ขพ 9196
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
**
งต 9339
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
***
ฎฬ 9399
กรุงเทพมหานคร
40
49,000
***
1ขฮ 9465
กรุงเทพมหานคร
32
29,999
**
วณ 9555
กรุงเทพมหานคร
35
89,000
**
ภจ 9559
กรุงเทพมหานคร
35
159,000
***
สณ 9599
กรุงเทพมหานคร
44
129,000
***
จธ 9696
กรุงเทพมหานคร
40
135,000
**
3ขน 9744
กรุงเทพมหานคร
34
8,999
***
ฉค 9789
กรุงเทพมหานคร
42
125,000
***
ญฒ 9789
กรุงเทพมหานคร
40
110,000
***
2ขณ 9796
กรุงเทพมหานคร
40
40,000
***
2ขถ 9796
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
ฆค 9798
กรุงเทพมหานคร
40
49,000
**
ฉฉ 9844
กรุงเทพมหานคร
35
32,000
***
ฉค 9888
กรุงเทพมหานคร
42
179,000
***
2ขฉ 9891
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
*
วย 9899
กรุงเทพมหานคร
49
130,000
*
พฉ 9899
กรุงเทพมหานคร
48
119,000
*
ขง 9899
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
***
ษฬ 9899
กรุงเทพมหานคร
44
179,000
***
3ขพ 9909
กรุงเทพมหานคร
40
42,000
***
ธษ 9959
กรุงเทพมหานคร
40
129,000
***
ชอ 9959
กรุงเทพมหานคร
40
129,000
***
พพ 9966
กรุงเทพมหานคร
46
279,000
ฆฆ 9976
กรุงเทพมหานคร
39,000
*
3ขร 9992
กรุงเทพมหานคร
38
29,000
*
3ขช 9994
กรุงเทพมหานคร
38
25,000
***
ธห 9996
กรุงเทพมหานคร
42
110,000
**
8กผ 9998
กรุงเทพมหานคร
52
145,000

แสดงผล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

© 2023 Tabien2you | ทะเบียนทูยู